Kurumsal Yönetim, bir şirketin finansal kaynakları ve yetenekli insan kaynağını çekmesini, verimli çalışmasını ve böylelikle hissedarlarının çıkarlarına zarar vermeden uzun vadeli ekonomik kazançlar sağlamasını sağlayan kanunlar, yönetmelikler ve gönüllü özel sektör uygulamalarının birleşimidir. Sermaye piyasalarının küreselleşmesine paralel olarak, şirket stratejileri doğrultusunda farklı menfaatleri dengeli bir şekilde yansıtarak kuruluşların kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurumsal yönetim ilkeleri oluşturulmuş; bu kavram aynı zamanda çalışanlar arası amaç birliği kavramını diğer paydaşları da kapsayacak şekilde genişletmiş, yönetimin objektif performansının objektif olarak izlendiği sistemler oluşturulmuş ve böylelikle şirket performansının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  

Kurumsal yönetim sistemi, yönetim kurulu, mülkiyet yapıları, yargı yetkisi dolayısıyla resmi kurumlar ve güvenilir ve şeffaf muhasebe sistemlerini garanti eden yönetişim kurumları gibi çok çeşitli kurumları içerir. Bu kurumlar, kurumsal yönetim ilkelerine dayalı olarak yatırımcılar, hissedarlar ve çalışanlar gibi iç paydaşlar olduğu kadar dış paydaşların çıkarları için de bir dizi standart sağlar. Bu standartlar kısa vadede çok belirgin bir etkiye sahip olmasa da, orta ve uzun vadeli riskleri kontrol ederek firmaların yüksek finansal performans sağlamaları için faydalı araçlar olarak kullanılabilirler, ancak dinamik ve girişimci bir bakış açısı gerektiren stratejik kararlarda yönetim üzerinde kritik etkileri olabilir. 

Şirket performansı, özellikle daha fazla rekabet ve dinamizme sahip pazarlarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yeniliklerin bir şirketin performansı ve dolayısıyla başarısı üzerindeki etkisi yadsınamaz. İnovasyon, yeni mallar, hizmetler, üretim yöntemleri ve iş organizasyonu biçimleriyle sonuçlanan bir süreçtir. İnovasyon, tüketicilerin, yatırımcıların, firmaların ve ekonominin refahını büyük ölçüde artırabilir. Kurumsal yönetişim, amacı bakımından yeniliğe benzemekle birlikte, yapı ve işleyiş mekanizmaları açısından farklı bir yönetim uygulamasıdır. Kısaca şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği yapılar ve süreçler olarak tanımlanabilir. İyi kurumsal yönetim, şirketlerin daha verimli çalışmasına, sermayeye erişimi iyileştirmesine, riski azaltmasına ve kötü yönetime karşı korumasına yardımcı olur. Şirketleri yatırımcılara karşı daha hesap verebilir ve şeffaf hale getirir ve paydaşların endişelerine yanıt vermek için araçlar sağlar. Kurumsal yönetim aynı zamanda gelişime de katkıda bulunur. Sermayeye erişimin artması, yeni yatırımları teşvik eder, ekonomik büyümeyi artırır ve istihdam olanakları sağlar. Ademi merkeziyetçilik ve stratejik iç kontrole vurgu, yeniliği kolaylaştıran yönetişim yapılarıdır. Bu yapıların nihai amacı, yöneticileri miyopinin üstesinden gelmeye ve inovasyonla sonuçlanan uzun vadeli, riskli, dinamik ve bilgi yoğun faaliyet türlerini üstlenmeye teşvik etmektir.

Şirket satın almalarıyla ilgili araştırmalar, inovasyon yönetiminin bir şirkete yatırım yapan sahipler için hayati bir rol oynadığı düşüncesini desteklemektedir. Kurumsal yönetimin olmadığı veya güçlü olmadığı organizasyonlarda, yönetim kurulu yapısı stratejik kararlar almada, özellikle yenilikçilikte yavaş kalabilir veya CEO'nun kısa vadeli kişisel çıkarları daha belirgin olabilir. Kurumsal yönetişimin yapısı ve işleyişi nedeniyle karar alırken temkinli davranmak ve birden fazla tarafın katılımı, inovasyon kararlarında olumsuz bir faktör olabilir. Özellikle inovasyon kararı doğru zamanda ve doğru şekilde alınmadığı zaman firma performansı olumsuz etkilenecektir.

Bu yazıda özet olarak sunduğumuz şekilde, kurumsal yönetimin inovasyon üzerindeki destekleyici veya kritik etkilerine ilişkin literatürde ortak bir görüş bulunmamaktadır. Diğer bir yönüyle bu konuda çok sayıda çalışma olmasına rağmen, Türkiye'deki kuruluşları içeren deneysel bir çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda özellikle Türkiye'nin iş piyasasını kapsayan daha ileri çalışmalar, ilgili literatüre değerli bir katkı sağlayacaktır.

Kaynaklar

[1] Darrat Ali F., Grey Stephen, Park Jung Chul, Wu Yanhui, Journal of Accounting Auditing and Finance, Volume: 31, Issue: 2, Pages: 163-202, Published: April 2016, Corporate Governance and Bankruptcy Risk 

[2] G20/OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publishing. Paris. 2005. https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf . 28.09.2019

[3] Gerybadze Alexander, Reger Guido, Elsevier Research Policy 28 1999 251–274, Globalization of R&D: recent changes in the management of innovation in transnational corporations 

[4] Gunnarsson Jan Sture Gunnar; Cikusa Nikola Stefan; Hansen Anca Daniela, Journal of Advances in Economics and Finance, Vol. 2, No. 1, February 

[5] 2017 “Impact of Innovation and Places on Corporate Governance the Case of Wind Turbine Production https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/130826381/Impact_of_Innovation_and_Places_on_Corporate_Governance_the_Case_of_Wind_Turbine_production.pdf 

[6] International Finance Corporation. “Corporate Governance Overview”. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg

[7] Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 10. Baskı, 2005

[8] Mohamed Kholief Mohamed, Uni Assignment Centre, Impact Of Corporate Governance On Innovation Organization Business Essay https://www.uniassignment.com/essay-samples/business/impact-of-corporate-governance-on-innovation-organization-business-essay.php

[9] Mohamad, Shafi. The ResearchGate, September 2014. “The Importance of Effective Corporate Governance” https://www.researchgate.net/publication/228237979_The_Importance_of_Effective_Corporate_Governance 28.09.2019

[10] Shadab B. Houman, University of Pennsylvania Journal of Business and Employment Law, Vol. 10, No. 4, 2008, Innovation and Corporate Governance: The Impact of Sarbanes-Oxley https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1019589 

[11] Sapra Haresh, Ajay Subramanian, and Krishnamurthy Subramanian, February 2013, Corporate Governance and Innovation: Theory and Evidence https://faculty.chicagobooth.edu/haresh.sapra/research/docs_RP/CG_Innovation.pdf