Otomotiv Devi Kurumsal Dönüşüm Projesi

Dünyanın hemen her ülkesinde markasıyla bilinen ve önde gelen çokuluslu bir otomotiv firmasının yaklaşık 7.500 çalışanı olan Türkiye organizasyonu için çalışan memnuniyeti, endüstri ilişkileri ve iç iletişim konusunda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla bir kurumsal dönüşüm projesi talep edildi. 

Proje, analiz çalışması ile başladı. Türkiye organizasyonu İcra Kurulu üyeleri ile f2f görüşmeler; orta kademe yöneticilerden oluşan 15 farklı grupla yapılan focus group çalışmaları ve geçmiş dönem “your voice” anket sonuçlarının incelemesinden oluşan analiz çalışması sonuçları bir rapor eşliğinde yönetim ekibine ve ilgili bölge yönetimine sunuldu. Yönetim ekibinin değerlendirme ve onayı ile çalışmanın ikinci fazına geçildi. Bu aşamada belirlenen problem alanlarına ilişkin aksiyon planları oluşturuldu. Belirlenen aksiyon planı önce firmanın yaklaşık 250 kişilik üst yönetim ekibi, daha sonrasında orta kademe ve ilk kademe yöneticileri ile yüz yüze toplantılarda paylaşıldı. Yaklaşık 7 ay süren çalışma, organizasyon ve kadro değişimi önerilerini de içerecek şekilde İngilizce bir yönetim raporunun bölge yönetimine sunulması ile tamamlandı. 

Kamu Kurumu Norm Kadro Çalışması

Yaklaşık 11.000 çalışanı bulunan, ulusal/stratejik öneme sahip bir kamu kurumunun talebi üzerine TÜBİTAK/TÜSSİDE iş birliği ile stratejik planlar doğrultusunda organizasyon yapısına uygun norm kadro belirleme ve mevcut kadrolarda yetkinliklere dayalı tenkisat talebi ile bir çalışma yapıldı. Analiz aşamasında kurumun yapısı, birimleri, işleyişi, çalışan profili, birimlere göre çalışan dağılımı, çalışan statüleri incelendi; anket yöntemi ile iş analizi çalışmaları yapıldı; yönetim kontrol alanı derecesi, kritik başarı faktörleri, kurum kültürü, çalışma kültürü, emsal organizasyonlar ve organizasyon yapıları, global trendler, teknolojideki gelişmeler vb. organizasyonel yapılandırmayı etkileyecek kritik unsurlar değerlendirildi. Uzman görüş ve önerilerinden oluşan bir yönetim raporu ile birlikte norm kadro kılavuzu ve planları yaklaşık 6 aylık bir çalışma ile tamamlanarak kurum yönetimine teslim edildi.   

Kamu Kurumu Norm Kadro Çalışması

Türkiye genelinde yaklaşık 35.000 çalışanı bulunan, ulusal/stratejik öneme sahip bir kamu kurumunda pilot bölge çalışması ile belirlenen bölge organizasyonu yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ve doküman inceleme yolu ile analiz edildi. İlgili birime ait iş süreçleri tanımlandı, süreç haritası çıkartıldı. Yapılan çalışmalar değerlendirilerek birimin norm kadro kılavuzu ve planı oluşturuldu. Görüş ve önerileri içeren bir yönetim raporu ile birlikte ilgili dokümanlar yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonunda kurum yetkililerine teslim edildi. 

Medikal Onkoloji Girişiminin Exit Stratejisine Yönelik Due Diligence Ön Raporu 

Medikal onkoloji alanında ürün ve hizmetleri ile yaklaşık on yıldır faaliyet gösteren ve sürekli büyüme/gelişme gösteren bir lokal firmanın yatırım alma ve exit stratejisi doğrultusunda yabancı/çok uluslu bir firma ile yürüttüğü görüşmelere istinaden due diligence öncesi talep edilen değerlendirme raporu ve sunumu hazırlandı. Analiz safhasında firmanın yapısı, işleyişi, finansal durumu, içinde bulunduğu sektör, sektördeki rekabet durumu, trendler, teknolojik gelişmeler incelendi. Firma yetkilileri ile birlikte bir SWOT analizi yapıldı. Firmanın “fotoğrafı” sayılabilecek genel bilgi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansal Yönetim, Operasyon Yönetimi ve Stratejik Planlama başlıklarından oluşan bir rapor İngilizce ve Türkçe iki versiyonda hazırlandı. Ayrıca uluslararası yatırımcı ile yapılacak toplantı için İngilizce “yatırımcı sunumu” oluşturuldu. Son olarak, firma yetkililerinin gelecek döneme ilişkin planları dikkate alınarak Uzmanların değerlendirme ve önerilerinden oluşan bir yönetim raporu sunuldu.   

Proje Yönetimi Firması’nda Yeniden Yapılandırma ve Büyüme Stratejilerini Hayata Geçirme

Bankalara proje yönetimi ve yazılım hizmetleri vermekte olan lokal bir firmanın genel yönetim ve insan kaynakları yönetimi yapılandırması, firmanın büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesi, firmaya yatırım alınması amaçlarına ulaşmak üzere 2 yıl süren çalışma başarıyla sonuçlandırıldı. Proje başladığında 26 çalışanı bulunan firma, iki yılın sonunda yaklaşık 150 çalışanı ve bir yabancı ortağı olan, temel fonksiyonları uygulamaya almış ve etkili bir şekilde yönetilen İnsan Kaynakları birimi bulunan, marka bilinirliği önemli ölçüde artmış; dış kaynak olmaksızın kendini yönetebilen bir firmaya dönüştü. Firma ile farklı konularda iş birliklerimiz devam etmektedir. 

Cam Firması Re-startup Dönüşümü

Yaklaşık 40 yıldır cam ithalatı ile yurt içi ve yurt dışı satışı alanında faaliyet gösteren köklü bir lokal firmanın değişen piyasa koşulları, ekonomik konjonktür ve teknolojideki değişimler dolayısıyla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle talep ettiği dönüşüme ilişkin bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışma süresince firmanın organizasyon yapısı yeniden düzenlendi. Pazarlama ve Satış Yönetimi başta olmak üzere ithalat, depo yönetimi gibi başlıklarda alt projeler yürütüldü. Firmanın dijitalleşmesi sağlandı. Detaylı ve amaca yönelik periyodik raporlama sistematiği geliştirildi. Satış ve Pazarlama faaliyetlerine ilişkin süreçler yeniden düzenlendi. Firmanın SWOT analizi yapılarak stratejik iş planları oluşturuldu. Planlar doğrultusunda mevcut iş alanını dijital platforma taşıma kararı alan firma ile farklı konularda iş birliğimiz devam etmektedir.